Življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakogar izmed nas.

Storitev oskrbe zaračunavamo za pretekli mesec. Plačajo jo zavezanec za plačilo. V primeru nezmožnosti plačila vloži zavezanec Vlogo za uveljavljanje pravice do oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev pri pristojnem CSD, ki o višini oprostitve odloči z odločbo.


Cenik oskrbne cene 1.11.2023