Življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakogar izmed nas.

Predstavitev zavoda

V Krškem je bil prvi dom starejših občanov že leta 1975, takrat na Vidmu. Od leta 1998 delujemo na novi lokaciji. Skozi leta dela, znanjem generacij zaposlenih in spremljanjem razvoja dejavnosti skrbi za starejše smo se naučili, kako naj delamo, da bo naš stanovalec dobil vse kar potrebuje ter se ob tem čutil sprejetega v novem okolju. To je namreč naša največja skrb, da v mejah mogočega in možnega poskrbimo za mirno, varno in prijetno življenje.

Cilji

Zavod DSO Krško ima dolgoročno zastavljene naslednje CILJE:

  • izvajati celovito skrb za starejše prebivalce v občini Krško, kar zajema: zagotavljanje kakovostne oblike bivanja, organizirane prehrane in varstva ter pomoči starejšim ter zagotavljati dnevno varstvo
  • približevanje prostorskim normativom za izvajanje institucionalnega varstva starejših
  • biti nosilec razvoja skrbi za starejše v občini Krško za institucionalno varstvo
  • v povezavi z drugimi subjekti, zadolženimi za skrb za starejše, zagotavljati racionalno opravljanje dejavnosti in stalno povečevati kakovost storitev
  • razvijati nove oblike in načine skrbi za starejše, odvisno od potreb, ki se v našem okolju zaznavajo ter sodelovanje z že obstoječimi (oskrbovana stanovanja, dnevno in občasno varstvo, priprava za izvajanje pomoči na domu) v luči priprav zakona o dolgotrajni oskrbi
  • razvoj kadrov in zagotavljanje strokovnosti ter profesionalnega odnosa zaposlenih do uporabnikov
  • ekološka usmerjenost in gospodarno ravnaje z odpadki  ter racionalna raba energije
Vizija

Naša VIZIJA je razvijati takšno organiziranost, ki bo zagotavljala maksimalno prilagodljivost glede na potrebe stanovalcev ter da bomo sposobni učinkovito tekmovati z ostalimi izvajalci te storitve ob upoštevanju osnovnih načel: visoka kakovost izvajanja skrbi za starejše ob hkratnem upoštevanju ekonomskih zmožnosti, vključenost permanentnega strokovnega in osebnega razvoja zaposlenih ter zmožnosti prilagajanja okolju.

Zavedamo se, da je tudi dejavnost  socialnega varstva  postala del procesa razvitega gospodarstva, kjer so zahteve po večji kakovosti prisotne na vseh področjih življenja, kar ima za posledico, da so tudi pričakovanja uporabnikov glede kakovosti vedno večja. O naših storitev presojajo uporabniki – naši stanovalci in njihovi svojci, ne mi kot izvajalci in ponudniki storitev. Uporabniki so v našem primeru stanovalci zavoda in njihovi svojci, upoštevati pa moramo tudi interes zainteresirane širše javnosti, ki izraža svojo voljo kot potencialni uporabnik v prihodnosti.

Strategija

STRATEGIJA nas obvezuje, da se bomo še naprej trudili slediti svojemu poslanstvu in viziji ter delovati v skladu z lastno politiko kakovosti: to je izvajati dejavnost varstva starejših tako, da je naše delo usmerjeno v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj tistih, ki te storitve potrebujejo. Pripravljeni želimo biti na nove generacije starejših, ki imajo nove potrebe.

S svojim delom bomo poskušali doprinesti k razvoju dejavnosti in razvijati take oblike storitev, ki bodo omogočale starejšemu človeku čim dlje ostati v domačem okolju.

Razvoj zavoda je odvisen torej od potreb ožjega in širšega okolja, prepoznanih potreb, veljavne zakonodaje in priprav na morebitne spremembe.